Secure shopping with SodaStream

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

SodaStream International BV heten u hartelijk welkom op www.sodastream.nl . Wij hopen dat uw bezoek aan deze site een sprankelende ervaring zal zijn.

Let er a.u.b. op dat uw bezoeken aan en bestellingen via www.sodastream.nl  onderworpen zijn aan deze Voorwaarden. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door, evenals de Privacy Policy, voordat u deze website gebruikt. Door het bezoeken van en/of bestellen via www.sodastream.nl  gaat u akkoord met deze Voorwaarden en de andere beleidsregels zoals die op deze website vermeld zijn.

Informatie over Handelsmerken:

SODA-CLUB, SODASTREAM, en ALCO2JET zijn handelsmerken van bij SodaStream aangesloten maatschappijen in Nederland en/of in de Europese Unie. Andere handelsnamen, handelsmerken, logo's en opmaak-items gebruikt op deze website zijn eigendom van SodaStream of van de bij haar aangesloten maatschappijen of derden, en mogen niet worden gebruikt door u of enige andere partij voor welk doeleinde dan ook. Niets wat hierin vermeld staat dient te worden geacht of geïnterpreteerd als dat het u of enige andere partij enig recht met betrekking tot dergelijk intellectueel eigendom zou verlenen, dan wel de toestemming om het te gebruiken. In het bijzonder dat geen gebruik van of wijziging aan enig handelsmerk, logo of opmaak-item is toegestaan voordat schriftelijke toestemming van SodaStream is verkregen.

Copyright:

De gehele inhoud van deze website, in welke vorm ook, is het eigendom van SodaStream of haar toeleveranciers en is beschermd door Nederlandse en/of internationale copyright-wetgeving.

www.sodastream.nl  gebruiken:

Sodastream staat het u slechts toe om de website te bezoeken en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag deze website noch enig onderdeel ervan aanpassen, noch enig commercieel gebruik ervan of van de inhoud maken, noch enige doorverkoop van producten uitvoeren, noch de database benaderen of gegevens verzamelen, inclusief het gebruik van gegevens-verzameling of extractie tools. U mag geen enkel deel van deze website reproduceren, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, aanpassen, doorgeven of exploiteren. U mag geen zg. meta-tags of andere verborgen tekst gebruiken bij het gebruik van de www.sodastream.nl  domeinnaam of ander intellectueel eigendom.

Aanbieden van Diensten:

De aanschaf van producten en de service van direct thuisbezorgen zijn onderworpen aan de procedures zoals op deze website beschreven. Door te bestellen gaat u akkoord met deze procedures, dus verzeker u ervan dat u ze aandachtig hebt gelezen. 

Reclames en aansprakelijkheid:

U heeft de verplichting om bij aflevering/afhalen van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SodaStream daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SodaStream de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan SodaStream te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Opmerkingen naar Soda-Stream sturen:

We ontvangen graag uw opmerkingen, inclusief suggesties, ideeën, vragen en andere informatie, maar deze mag c.q. mogen niet illegaal, beledigend, bedreigend, obsceen, in overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij, of op andere wijze schadelijk voor derden zijn.  Dergelijke communicatie dient geen virussen of andere schadelijke componenten voor deze website of andere gebruikers te bevatten. SodaStream is gerechtigd stappen te ondernemen en/of zal samenwerken met justitiële autoriteiten of rechterlijke bevelen op te volgen die gericht zijn op het onthullen van de identiteit van enige gebruiker die dergelijke inhoud verstuurt.

Back to top